SOSYAL MEDYA AYDINLATMA METNİ

 

MyTA Uygulaması ve Sosyal Paylaşım Platformu (Fakülte) (Bundan böyleMyTA olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 

 Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir

Bu kapsamda MyTA tarafından kullanıcı kaydının oluşturulması, sosyal medya hesaplarında tarafınızdan gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, talebiniz hakkında bilgi verilmesi suretiyle temin edilen Kimlik Bilgisi (Ad, Soyadı, Kullanıcı Adı), Fotoğraf Görsel Bilgisi, İletişim Bilgisi (E-posta Adresi, Kurumu), Ülkeniz gibi kişisel verileriniz,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi doğrultusunda işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

MyTA, yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi ortaklarıyla) yahut kanunen yetkili kamu ve özel kurumlardan talep edilmesi durumunda kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

 

MyTA kişisel verilerinizi, sosyal medya hesabımızla iletişime geçerek yazılı olarak bilgilerinizi iletmeniz suretiyle temin etmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

Veri sahibi olarak MyTA’ya başvurarak;

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kanun’un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak MyTA’ya iletmeniz durumunda MyTA talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MyTA Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GİZLİLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

MyTA GİZLİLİK POLİTİKASI

 

MyTA Uygulaması ve Sosyal Paylaşım Platformu (Fakülte) (bundan sonra uygulama veyaMyTAolarak ifade edilecek) olarak veri sorumlusu sıfatıyla gizliliğinize ve verilerinizin güvenliğinize önem veriyoruz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve ilgili diğer yasal düzenlemeler kapsamında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık. İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kanun’unAydınlatma Yükümlülüğübaşlıklı 10. maddesi ile getirilen yükümlülük yerine getirilmektedir.

MyTA, her şeyden önce kişisel verilerinizi büyük bir gizlilikle koruduğunu ve 6698 sayılı Kanun ile konuyla ilgili getirilen diğer tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ettiğini taahhüt eder.

Bu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi ve veri koruma mevzuatına nasıl uyum sağladığımızı anlatır. Bu, Web sitelerimiz ve Uygulamamız üzerinden bize sunduğunuz tüm kişisel verilerinizin yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacağı anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikası, web sitemizi ziyaret eden ve uygulamamızı kullanan herkes için geçerlidir. MyTA, her şeyden önce kişisel verilerinizi büyük bir gizlilikle koruduğunu ve 6698 sayılı Kanun ile konuyla ilgili getirilen diğer tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ettiğini taahhüt eder.

Bu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi ve veri koruma mevzuatına nasıl uyum sağladığımızı anlatır. Bu, Web sitelerimiz ve uygulamamız üzerinden bize sunduğunuz tüm kişisel verileriniz yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacağı anlamına gelir

Bu Gizlilik Politikası, web sitemizi ziyaret eden ve uygulamamızı kullanan herkes için geçerlidir.

 

 

 

 

 

1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLA BAĞLANTILI, SINIRLI VE ÖLÇÜLÜ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEDİĞİMİZİ TAAHHÜT EDERİZ.

 

Kişisel verilerinizin elde edilmesi dahil olmak üzere imha edilene kadar üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerinizin işlenmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla MyTA’ya sunduğunuz kişisel verilerinizin MyTA tarafından elde edilmesi ve saklanması kişisel veri işleme faaliyeti olup; 6698 sayılı Kanun kapsamındadır.

Web sitemiz ve uygulamamız kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verileriniz şu şekildedir:

·        Kullanıcı adı ve profil fotoğrafı (sosyal platform içi tanıtıcı isim ve isteğe bağlı kullanıcı fotoğrafı veya kullanıcı tarafından seçilen çizgi görsel/avatar)

·        İletişim bilgisi (e-posta),

·        Kurum bilgisi (isteğe bağlı üniversite veya diğer kurum),

·        Ülkeniz,

·        Etkileşimlerle ilgili bilgiler (sosyal platform beğenileri, kullanılan paylaşımlar, paylaşımlara yapılan yorumlar),

·        Paylaşımlar (sosyal platformda yapılan paylaşımlar: sorular, seçenekler, soru sınıflandırma etiketleri, zorluk dereceleri, soru bazlı kullanıcı yorumu gibi),

·        Web sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üzerindeki herhangi bir değişiklikten bizi yazılı olarak haberdar etmenizi rica ederiz.

İşbu Aydınlatma Metni çerezleri kapsamaz. Çerezlerin kullanımı için daha fazla bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için lütfen Çerez Politikamızı ziyaret edin.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL ELDE EDİYORUZ?

 

Bu Aydınlatma Metni Web sitemiz ve uygulamamız üzerinden elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkindir. Uygulamamızda özellikle aşağıdaki formlar aracılığıyla kişisel verilerinizi elde ediyoruz:

• Sosyal paylaşım platformu (Fakülte) üzerinden doldurulan kayıt formu,

• Hesaplar sekmesi üzerinden doldurulan Hesabımı Güncelle formu,

• Sosyal paylaşım platformu (Fakülte) üzerinde Paylaşım sekmesinden yapılan paylaşım formu,

• Sosyal paylaşım platformu (Fakülte) üzerindeki paylaşımlar üzerindeki etkileşim düğmeleri (yorum yapma, beğenme, yeniden kullanma gibi),

• Bize Ulaşın Formu.

 

Web sitemizde ise aşağıdaki formlar aracılığıyla kişisel verilerinizi elde ediyoruz:

• Kısa sınav (quiz) ve anket formları girişindeki kimlik belirleme formu,

• Bize Ulaşın Formu.

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NEDEN İŞLİYORUZ?

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ YALNIZCA MEVZUATTA BELİRLENMİŞ OLAN HUKUKİ SEBEPLER KAPSAMINDA İŞLİYORUZ.

 

Kişisel verileriniz, Web sitemiz üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebeplerin düzenlendiği 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir:

• Web sitemiz ve uygulama üzerinden doldurduğunuz formlar kapsamında sizinle iletişim kurmak ve taleplerinizi yerine getirmek,

Sunduğumuz hizmetlerin bir parçası olarak sizinle iletişim kurmak,

Tarafımızla her türlü sorununuza ilişkin olarak iletişime geçmenizi kolaylaştırmak

   Web sitemiz ve uygulama üzerinden sunulan sınav, anket gibi araçlarla ilgili her türlü hizmetin sunulmasını sağlamak,

   Web sitemiz ve uygulama üzerinden hesabınıza ulaşmanızı ve düzenleme yapmanızı sağlamak,

• Web sitemiz ve uygulama üzerinden yaptığınız talep ve başvuruları karşılamak, size geri dönüş yapmak ve sorunlarınızı gidermek,

Kampanya ve bildirimlerden sizi haberdar etmek,

• Web sitemizi ve uygulamamızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olmak,

• Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,

Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak,

   Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak,

   Sosyal medya paylaşımlarında istatistiki verileri kullanıcılara göstermek,

   Sosyal medya paylaşımlarında etkileşimi olanaklı kılmak.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ?

Kişisel verilerinizi ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmek, ihtiyaçlarınızı karşılamak veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca saklamayı taahhüt ediyoruz.

Bu süre genel zamanaşımı süresi kapsamında azami olarak on (10) yıldır. Bununla birlikte saklama süresi daha kısa olabilir. Bu süreyi (saklama süresi) belirlerken özellikle aşağıdaki hususları göz önünde bulunduruyoruz:

 

Talebinizi veya şikayetinizi işleme koymak için gereken süre;

Kullanıcı hesabınızın 3 yıl boyunca aktif olmadığı sürece açık olduğu süre.

 

Kişisel verileriniz, artık kullanmamız gerekmediğinde, sistemlerimizden ve kayıtlarımızdan silinir veya kimliğinizi belirleyemememiz için anonim hale getirilir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; MyTA uygulaması ile ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, MyTA uygulaması tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, MyTA uygulaması tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi MyTA uygulamasının ticari ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen usullere uygun olarak kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişilerin, bilgilerinizi en az bizim kadar büyük bir hassasiyetle koruyacaklarından emin olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteririz.

 

6. HAKLARINIZ

 

 

 

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz üzerindeki yasal haklarınızı kullanmak için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki yasal haklara sahipsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz. Başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile yukarıda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “www.mytaapp.com” adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını email ile iletebilir veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

7. İLETİŞİM

 

MyTA App

Web Sitesi    : http://www.mytaapp.com

Email              : contact@mytaapp.com

 

KIŞISEL VERI SAHIBI BAŞVURU FORMU